تشخیص GSM یا CDMA بودن آیفون وآیپد

تشخیص نوع شبكه دستگاه برای انتخاب ودانلود فریمور مناسب برای ریستور

ساده ترین روش تشخیص نوع شبكه دستگاه های اپلی همراه با لینك دانلود فریمورهای قابل ریستور

 

مدل 4 رقمی پشت دستگاه كه با حرف A شروع می شود را در كادر اول جستجو وبعد فریمور مورد نظر را انتخاب كنید. در قسمت شبكه، نوع شبكه دستگاه شما مشخص می شود.