site hit counter
اگر طرفدار بازی های پزشکی هستید ، Surgeon Simulator 2013 میتواند حسابی سرگرمتان کند . در این بازی ، یکی از جالبترین بخش های پزشکی ، یعنی همان جراحی برای شما شبیه سازی میشود و شما میتوانید همان هیجان و...
در بازی شبیه ساز فرودگاه شما با کار های هیجان انگیز و متنوع در زمینه حمل نقل هواپیما در یک فرودگاه بین المللی آشنا میشوید شما در بازی Air port یاد میگیرد چگونه بار مسافران را به داخل و خارج...